+48 72 72 72 442 wyloty@biznes.center

Wniosek o A1

Usługa przygotowania i złożenia wniosku jest podzielona na etapy, ponieważ po każdym z nich na Państwa prywatny adres korespondencyjny przychodzi zamawiany dokument lub kolejne pytania na które odesłanie odpowiedzi jest tak samo ważne jak złożenie nowego wniosku. Każdy etap jest osobno płatny według cennika.

Etap 1:
1. Wysyłamy Państwu do zatwierdzenia procedurę uzyskania A1 i OWU na podstawie których wykonamy usługę.
2. Czekamy na przysłanie numeru NIN (National Insurance Number), który zazwyczaj jest przyznawany w czasie od 4 do 12 tygodni od wizyty (NIN również ułatwia uzyskanie A1).
3. Wielokrotnie kontaktujemy się z Państwem telefonicznie i poprzez email aby uzyskać niezbędne i bardzo dokładne informacje do złożenia wniosku oraz potwierdzić poprawność danych z wniosku.
4. Tłumaczymy wniosek na język angielski i wysyłamy go do Wielkiej Brytanii (jeżeli będziemy musieli złożyć wniosek w wersji papierowej to wyślemy go wcześniej do Państwa w celu jego podpisania).
5. Na Państwa adres mail przychodzi potwierdzenie złożenia wniosku wraz z numerem referencyjnym na który można się powołać przy następnym kontakcie z urzędem w tej sprawie.
6. Jeżeli po złożeniu wniosku w odpowiedzi zamiast certyfikatu otrzymacie Państwo kolejny zestaw pytań, to przetłumaczymy je na język polski i wyślemy na Państwa adres mail.

Etap 2:
7. W kolejnym etapie (jeżeli do niego dochodzi) czekamy na dokumenty potwierdzające prywatny adres korespondencyjny, które uzyskujecie Państwo samodzielnie (bez naszej pomocy):
– opłata Council Tax;
– rachunki za media;
– umowa najmu;
– prawo do głosowania, itp dokumenty;
8. Kompletujemy i uzupełniamy Państwa odpowiedzi we wniosku.
9. Tłumaczymy wszystko na język angielski.
10. Wysyłamy wniosek do Państwa do podpisania przy kurierze.
11. Wysyłamy komplet kurierem do UK do właściwego urzędu.

Etap 3:
Jest powtórzeniem etapu drugiego. Może oczywiście zawierać inne pytania i prośbę o inne dokumenty ze strony brytyjskiego urzędnika, ale logistyka i nakład pracy są podobne.

Ogólne Warunki Umowy świadczenia usługi pomocy w złożeniu wniosku o certyfikat A1

                                                                                                    (Obowiązują od 01-10-2019)
§ 1
Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy pojęcia oznaczają:
Wykonawca – Trip Maker LTD z siedzibą w Londynie.
Zamawiający – osoba, która złożyła zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia
dostępnego pod adresem https://wyloty.biznes.center/wniosek-o-a1/
Dokument A1 – urzędowe poświadczenie podlegania pod ustawodawstwo.


§ 2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę w procesie aplikowania
o uzyskanie zaświadczenia A1, w tym w szczególności:

 1. Wskazanie stosownego formularza, który Zamawiający powinien wypełnić,
  aby aplikować o wydanie zaświadczenia A1.

 2. Przekazanie stosownego zestawu pytań, na które należy odpowiedzieć w składanym wniosku.

 3. Wsparcie merytoryczne ze strony Wykonawcy przy udzielaniu odpowiedzi na przekazane pytania.

 4. Przetłumaczenie odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na język angielski.

 5. Wypełnienie wniosku w imieniu Zamawiającego w języku angielskim oraz wysyłka
  do właściwego urzędu w Wielkiej Brytanii.

 6. Tłumaczenie otrzymanej odpowiedzi z urzędu z języka angielskiego na język polski.

 7. Zamawiający może skorzystać z pomocy przy kolejnych etapach po uiszczeniu dodatkowej opłaty
  według cennika. Opłata dodatkowa obejmuje każdorazową redakcję treści pisma do urzędu brytyjskiego na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego, jego tłumaczenie na język angielski, wysyłkę do Wielkiej Brytanii oraz tłumaczenie otrzymanej odpowiedzi z Wielkiej Brytanii na język polski.

§ 3
Zamówienie

 1. Po przesłaniu na adres mailowy Wykonawcy wyloty@biznes.center skanu podpisanej powyższej informacji zawierającej opis poszczególnych etapów oraz niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, osoba upoważniona przez Wykonawcę przekaże Zamawiającemu fakturę.

 2. Po opłaceniu przekazanej faktury, osoba upoważniona przez Wykonawcę skontaktuje się z Zamawiającym w terminie 14 dni roboczych, celem rozpoczęcia procedury aplikowania o wydanie zaświadczenia A1.


§ 4
Prawa i Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym przy wykonywaniu na jego rzecz usługi, w szczególności udzielać wyczerpujących informacji odnośnie usługi, udzielać pomocy przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego.

 2. Wykonawca ma prawo do potrącenia 50% wartości wniesionej opłaty opisanej w par 3 pkt 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego tytułem poniesionych nakładów czasowych na konsultacje i wyjaśnienia.


§ 5
Prawa i Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający ma obowiązek zapoznać się dokładnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy i przed dokonaniem opłaty omówić z Wykonawcą niezrozumiałe punkty.

 2. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą przy wykonywaniu przez niego zamówienia, w szczególności udzielać mu wszelkich niezbędnych i prawdziwych informacji, a także rzetelnie i na czas przekazywać wszelkie dokumenty.

 3. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć załączniki niezbędne do złożenia wniosku i nie może żądać od Wykonawcy ich dostarczenia.

 4. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy jak przebiegają kolejne etapy aplikowania o uzyskanie zaświadczenia oraz jakie dodatkowe informacje i dokumenty mogą być wymagane przez urząd po złożeniu wniosku na którymkolwiek etapie.

 5. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych do urzędu informacji i dokumentów.

§ 6
Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy

Realizacja usługi przez Wykonawcę polega na aplikowaniu o wnioskowane dokumenty i doradztwie w prawidłowym ich wypełnieniu. W związku z tym, Wykonawca nie jest stroną gwarantującą przyznanie dokumentów, o które aplikuje Zamawiający i nie ma wpływu na podejmowane decyzje urzędnika.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Brytyjskiego Kodeksu Cywilnego.

 2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i powinny być zaakceptowane przed wniesieniem opłaty za usługę.